نسبت تراكم موتورهای احتراق داخلی مهمترین عامل تأثیرگذار در افزایش بازده آنها از نظر تئوری است. ولی از نظر عملی برای افزایش نسبت تراكم محدودیت هایی و جود دارد که به خاطر شرایط کاری موتور و بار وارد بر آن، نوع سوخت و عدد اکتان مربوط به آن و … اعمال می‌شود.

پدیده هایی مانند احتراق زودهنگام و ضربات موتور از جمله این محدودیت ها در موتورهای اشتعال جرقه ای است. با توجه به مشكلاتی كه ذكر شد، امروزه شركت ‌های  بزرگ خودرو سازی در تلاش برای ساخت موتورهایی با نسبت تراكم متغیر VCR هستند.

موتورهای نسبت تراكم متغیر(VCR)


ادامه مطلب : 

موتورهای نسبت تراكم متغیر(VCR)